Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
A HARMADIK ERŐ
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

Jegyzőkönyv

Készült: 2015. szeptember 10-én a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűléséről

Helyszín: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme (Mosonmagyaróvár, Fő út 11.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Nagy Sándor elnök 16.30-kor köszöntötte a megjelenteket, s megállapította, hogy a küldöttgyűlés határozatképtelen. 15 perc szünetet rendelt el.

Nagy Sándor 16.45-kor megnyitja a küldöttgyűlést. A jegyzőkönyv vezetésére Tóth Zoltánnét, a jegyzőkönyv hitelesítésére Talpas Balázst és Kató Istvánt, levezető elnöknek Varga Csabánét, a szavazatszámláló bizottság elnökének Hammerl Frigyesnét, a szavazatszámláló bizottság tagjainak Késmárki Istvánt és Keszi Ferencnét javasolja. Más javaslat nem lévén, a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Zoltánnét, a jegyzőkönyv hitelesítésére Talpas Balázst és Nagy Györgyöt, levezető elnöknek Varga Csabánét, a szavazatszámláló bizottság elnökének Hammerl Frigyesnét, a szavazatszámláló bizottság tagjainak Késmárki Istvánt és Keszi Ferencnét egyhangúan elfogadta.

Varga Csabáné ismerteti a tagsággal a napirendi pontokat. Új napirendi pont felvételére a megismételt küldöttgyűlés miatt nincs lehetőség, ezért szavazást sem rendel el.

Napirendi pontok:

  • Tagfelvétel
  • Létesítő okirat módosítása
  • Tájékoztató a Szövetség 2015. évi tevékenységéről
  • Tisztségviselő választás (elnökség és Felügyelő Bizottság)
  • Egyebek

1. napirendi pont

Varga Csabáné felkéri Nagy Sándort, adjon tájékoztatást a szövetség taglétszámának változásáról.

Nagy Sándor: A szövetség májusi éves rendes közgyűlése után jelezte a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület belépési szándékát a szövetségbe. Az Ipartestületnek 200 mosonmagyaróvári és környéki tagja van. Ezzel a szervezettel a szövetség tovább erősödik. Jelenleg a szövetségnek 30 tagszervezete van, de továbbra is vannak érdeklődő szervezetek.

65/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári és Vidéke Ipartestület 9200 Mosonmagyaróvár, Kötélgyártó u. 4. szám alatti civil szervezet felvételét a Szövetég rendes tagjai sorába tudomásul vette.

Szavazatarány: egyhangú döntés

Varga Csabáné megköszöni a tájékoztatást, majd ismét felkéri Nagy Sándort, hogy adja elő a 2. napirendi pontot.

2. napirendi pont

Nagy Sándor: A május 5-i éves rendes küldöttgyűlésen az alapszabály 55 pontban lett módosítva az új Polgári Törvénykönyvnek megfelelően. Az új egységes szerkezetű alapszabályt megküldték a Győri Törvényszéknek, amelyre hiánypótló végzést kapott a szervezet. A Bíróság 3 pontban kér változtatást az alapszabályban.

A bíróság egyik kifogása az, hogy az alapszabály nem nevesíti a tagdíj összegét, ezért ezt egy pontban bele kell venni.

Kovács Margit: Ezek után, ha a tagdíjat emelik, alapszabályt kell módosítani?

Nagy Sándor: Igen, ez ezzel jár.

Másik kifogása a bíróságnak az volt, hogy az alapszabály nem tartalmazza a küldöttgyűlés helyének meghatározását, a küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztásával kapcsolatos szabályt. Mivel a szövetségnek van mozgáskorlátozott tagszervezete, így a küldöttgyűlés helyszínét is úgy kell megválasztani, hogy mozgáskorlátozott küldött is részt tudjon venni. Ezt követően minden küldöttgyűlésen kell választani levezető elnököt és 3 tagú szavazatszámláló bizottságot.

A bírósági végzés szerint módosítani kell a szövetség megszűnésének módjait is, mivel az új Polgári Törvénykönyv a „feloszlás”, illetve a „küldöttgyűlés általi feloszlatás” fogalmát nem ismeri.

Varga Csabáné kéri a küldötteket, hogy az alapszabály módosítás pontjaira külön-külön szavazzanak, és az egységes szerkezetű alapszabályra is tegyenek voksot. Kéri a szavazatszedő bizottságot, az egyes döntéseknél állapítsa meg a szavazatarányt.

66/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

Az 4. §. (6) bekezdés d. pontja az alábbiak szerint módosul (A Szövetség tagsága):

d.) pontosan fizeti a 4.800 Ft (négyezer-nyolcszáz forint) összegű tagdíjat.

Szavazatarány: egyhangú döntés

67/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

Az 4. §. (8) bekezdése az alábbi szerint módosul (A Szövetség tagsága):

(8) A Szövetség az éves tagdíjról félévkor számlát állít ki. A rendes tag a tagdíjat a tagdíjszámlán szereplő fizetési határidőig teljesíti a Szövetség bankszámlájára utalással, vagy a Szövetség pénztárába készpénzben.

Szavazatarány: egyhangú döntés

68/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

Az 5. §. (5) bekezdés b. pontja az alábbi szerint módosul (Pártoló tag kötelességei):

b.) pontosan fizeti a rendes tag tagdíjával megegyező mértékű anyagi hozzájárulást. Az anyagi hozzájárulás rendelkezésre bocsájtásának módja és ideje megegyezik a rendes tag tagdíjának rendelkezésre bocsájtásának módjával és idejével.

Szavazatarány: egyhangú döntés

69/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A 14. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Küldöttgyűlés):

(2) A küldöttgyűlés ülései nem nyilvánosak, azon a küldötteken és az ügyvezetésen kívül a küldöttgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és a küldöttgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

Szavazatarány: egyhangú döntés

70/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A 14. §. az alábbi (2/a) bekezdésekkel egészül ki (Küldöttgyűlés):

(2/a) A küldöttgyűlést arra alkalmas, lehetőleg akadálymentesített helyiségben kell lebonyolítani. A helyiséget negyedórával a küldöttgyűlési meghívóban szereplő kezdési időpont előtt meg kell nyitni. A szükséges technikai munkafeltételek biztosításáról az elnök gondoskodik.

Szavazatarány: egyhangú döntés

71/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A 14. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul (Küldöttgyűlés):

(3) A küldöttgyűlést az Elnökségnek legalább évente egyszer össze kell hívni. A küldöttgyűlésre a rendes-, pártoló- és tiszteletbeli tagok küldöttjeit meg kell hívni. Az írásban postai, vagy elektronikus úton megküldött meghívót a küldöttgyűlés kitűzött időpontját megelőzően legalább 8 nappal meg kell küldeni minden küldöttnek. A meghívónak tartalmaznia kell a küldöttgyűlés időpontját és helyszínét, a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat, valamint határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés összehívásáról szóló tájékoztatást.

Szavazatarány: egyhangú döntés

72/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A 14. §. az alábbi (6/c), (6/d), (6/e) és (6/f) bekezdésekkel egészül ki (Küldöttgyűlés):

(6/c) A küldöttgyűlésen először a jelenlevő küldöttek többségének nyílt szavazatával a levezető elnököt kell választani. A levezető elnök ezt követően megállapítja a küldöttgyűlés határozatképességét. A határozatképes küldöttgyűlésen a levezető elnök megválasztatja a jegyzőkönyvvezetőt és a két hitelesítőt, valamint szavazatszámláló bizottságot. Ezt követi a napirendi pontok megállapítása. Végül a levezető elnök a napirendi pontok alapján levezeti a küldöttgyűlést, s döntés után kihirdeti a megszavazott határozatokat.

(6/d) A levezető elnök, hitelesítők és a szavazatszámláló bizottság megválasztásához a jelen lévő küldöttek feles szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A levezető elnököt az elnök, a hitelesítőket és a szavazatszámláló bizottságot a levezető elnök javasolja a küldöttgyűlésen jelenlevő tagok közül.

(6/e) A szavazatszámláló bizottság három tagú (1 fő elnök, 2 fő tag). Az elnököt a küldöttgyűlés választja. Az elnök feladata a szavazatszámláló bizottság munkájának összefogása, a szavazatszámlálás eredményének kihirdetése. A szavazatszámláló bizottság munkája során vita esetén többségi szavazással dönt.

(6/f) A szavazatszámláló bizottság tagja nem lehet olyan küldött, akit tisztségre jelöltek, vagy a küldöttgyűlési határozatban bármilyen módon érdekelt.

Szavazatarány: egyhangú döntés

73/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A 19 §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul (A Felügyelő Bizottság):

(2)   a Szövetségnél három tagú FB működik. Az FB összetétele: 1 fő elnök, 2 fő tag. Az FB mandátuma öt évre szól.

Szavazatarány: egyhangú döntés

74/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A 24. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul (A Szövetség megszűnése):

(1)   A Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak szövetségekkel egyesülhet és csak szövetségekre válhat szét.

Szavazatarány: egyhangú döntés

75/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A 24. §. (1/b) bekezdése az alábbiak szerint módosul (A Szövetség megszűnése):

(1/b) A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy

d) az arra jogosult szerv megszünteti

Szavazatarány: egyhangú döntés

76/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A 24. §. (1/c) bekezdése az alábbiak szerint módosul (A Szövetség megszűnése):

(1/c) A Szövetség jogutód nélkül megszűnik továbbá, ha

  • a Szövetség megvalósította célját, vagy a Szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg
  • a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz szervezetet.

Szavazatarány: egyhangú döntés

77/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A 24. §. (2) bekezdése törölve.

Szavazatarány: egyhangú döntés

78/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 66/2015 (09.10.) számú küldöttgyűlési határozattól 77/2015 (09.10.) számú küldöttgyűlési határozatig tartó módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett alapszabályt elfogadta.

Szavazatarány: egyhangú döntés

Varga Csabáné felkéri Nagy Sándor elnököt, adjon tájékoztatást a küldötteknek a szövetség 2015. évi tevékenységéről.

3. napirendi pont

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség ez évben eddig eredményesen működött. A szervezet tevékenységéről a Civil Hírekből mindenki folyamatosan tájékozódhat. A Civil Hírekben nem csak a szövetséggel kapcsolatos híreket teszik közzé, hanem bármelyik szervezetét, aki küld cikkeket, fotókat a rendezvényeikről, valamint a Mosonmagyaróvári Civil Szemlében és a szövetség honlapján a friss hírekben is megjelentetik a kapott anyagokat.

Továbbra is jól működik a civil könyvelés, egyre nagyobb az érdeklődés a szolgáltatás iránt. Ma már 23 helyi, környékbeli, sőt győri szervezetnek végzünk egyszeres vagy kétszeres könyvelést. A partnerekkel határozatlan időre kötünk szerződést, mely bármikor felmondható.

A Mosonmagyaróvári Tanoda projektben a szövetség partnere a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesületnek. Nyáron ismét megszervezték a civil pikniket, melyen a küldöttek közül 5 fő volt jelen. A résztvevők nagy részét a tanoda tanulói és a Margaréta Nyugdíjas Klub tagjai (akik a Mosonmagyaróvári Civil Szemle lap összerakásában segítenek) tették ki. Bízik benne, hogy a küldöttek részéről a jövőben nagyobb lesz az érdeklődés a civil piknik iránt.

A szövetség előtt álló feladat még ebben az esztendőben a hagyományos jótékonysági est. Idén október 13-án kerül megrendezésre 18 órai kezdéssel a Fehér Ló Közösségi Házban. A befolyt adománnyal a Családok Átmeneti Otthonában élő gyermekek karácsonyi ajándékozását támogatják.

A civil kerekasztal összejövetele még két alkalommal, októberben és decemberben lesz.

4. napirendi pont

Varga Csabáné: A szövetség alapító okirata szerint a szövetség vezetőségének és Felügyelő Bizottságának mandátuma 2015-ben lejárt, így a rendkívüli küldöttgyűlés egyben tisztújítás is. Kéri a küldötteket, tegyenek javaslatot az elnök, az Elnökség és Felügyelő Bizottsági tagjai személyére. Az alapszabály szerint a vezető szervek tagjai maguk közül választanak elnököt.

A küldöttgyűlés résztvevőinek személyi javaslatai a vezető szervek tagjai személyére:

Elnökség:

Nagy Sándor, Faddi Horváth Pál, Kovács Margit

Felügyelő Bizottsági tag:

Pintér Éva, Talpas Balázs és Czollner László

Varga Csabáné kéri a jelölteket, hogy nyilvánítsák ki, elfogadják-e a küldöttgyűlés jelölését a fenti tisztségekre.

A jelöltek mindegyike köszönettel veszi és elfogadja a jelölést.

Varga Csabáné kéri a küldötteket, hogy egyenkénti szavazással szavazzanak az Elnökség tagjai személyéről. Kéri a szavazatszedő bizottságot, az egyes döntéseknél állapítsa meg a szavazatarányt.

79/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Elnökségének tagjává választotta Nagy Sándor, Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 72. szám alatti küldöttet.

Szavazatarány: 14 igen, 1 tartózkodás

80/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Elnökségének tagjává választotta Faddi Horváth Pál, Mosonmagyaróvár, Soproni u. 60. szám alatti küldöttet.

Szavazatarány: 14 igen, 1 tartózkodás

81/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Elnökségének tagjává választotta Kovács Margit, Mosonmagyaróvár, Mosonyi Mihály u. 53. II/3. szám alatti küldöttet.

Szavazatarány: 14 igen, 1 tartózkodás

Varga Csabáné kéri a küldötteket, hogy egyenkénti szavazással szavazzanak a Felügyelő Bizottság tagjai személyéről. Kéri a szavazatszedő bizottságot, az egyes döntéseknél állapítsa meg a szavazatarányt.

82/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Pintér Éva, Mosonmagyaróvár, Fatelep u. 5. szám alatti küldöttet.

Szavazatarány: 14 igen, 1 tartózkodás

83/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Talpas Balázs, Darnózseli, Bem u. 5. szám alatti küldöttet.

Szavazatarány: 14 igen, 1 tartózkodás

84/2015. (09.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Czollner László, Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 29. szám alatti küldöttet.

Szavazatarány: 14 igen, 1 tartózkodás

Varga Csabáné tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a vezető szervek első ülésükön választanak tagjaik közül elnököt.

A megválasztott küldöttek megköszönök a küldöttgyűlés bizalmát.

5. napirendi pont

Varga Csabáné átadja a szót Nagy Sándornak, hogy egyéb információkkal tájékoztassa a küldötteket.

Nagy Sándor: A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület és a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség várhatóan október 10-én rendezi meg a XVI. Mosonmagyaróvári Civil Napot. A Flesch Károly Kulturális Központ felújítása miatt idén a Polgármesteri Hivatal dísztermében kerül sor a rendezvényre. Ünnepélyes keretek között kerül sor a díjátadásra, melyen a Halmos László Énekegyüttes és a Mosonyi Mihály Zeneiskola diákja lépnek fel. Mindenkit szeretettel vár a rendezvényre. Az idei városi „Civil társadalomért” díjra a szövetség a Menedék Állatvédő Alapítványt javasolta. A szövetség továbbra is várja a jelöléseket a mecénás díjra és az „Év civil szervezete” díjra.

Talpas Balázs: A Menedék Állatvédő Alapítvány tagja a Mosonmagyaróvári Civil Szövetségnek?

Nagy Sándor: Még nem, de azon leszünk, hogy ők is belépjenek.

Keszi Ferencné: A Nők a Városért Egyesület szeretettel meghív mindenkit október 4-én 16 órakor kezdődő hídi sétára.

Hammerl Frigyesné: Mindenkinek felhívja a figyelmét a máriakálnoki káposztafesztiválra, mely október 10-én kerül megrendezésre. Bízik benne, hogy az időpontnak nem lesz akadálya a XVI. Mosonmagyaróvári Civil Nap.

Kató István: Szeretettel hívja az érdeklődőket szeptember 19-én ¾ 7 órakor a mosoni templomba szervezett kórustalálkozóra, melyen a Lajtha László Vegyeskari Egyesület is fellép.

Varga Csabáné egyéb megtárgyalandó téma hiányában a küldöttgyűlést bezárta.

K.m.f.

Talpas Balázs
hitelesítő
Nagy György
hitelesítő
Tóth Zoltánné
jegyzőkönyvvezető

 

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Dátum : 2021. május 20., csütörtök
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fogyasztóvédelmi iroda

A mosonmagyaróvári polgárokat tájékoztatjuk fogyasztói jogaikról. Panaszügyintézés keretében a fogyasztói panaszokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez továbbítjuk.

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
Nyitva tartás: munkanapokon 8-14 óráig

Előzetes bejelentkezés:
Tel.: 217-388, v. email: tothne@movarkultura.hu

Szolgáltatásaink

Könyvelési tanácsadás
Pályázatfigyelés
Pályázati tanácsadás
NEA ügyek, információk
Partnerkeresés, együttműködés
Közös programszervezés
Adománygyűjtés tagszervezetek részére
Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás, stb.)
Híradás (Civil Szemle)