Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
A HARMADIK ERŐ
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

Jegyzőkönyv

Készült: 2009. március 10-én a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűléséről

Helye: Corvina Étterem különterme (Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 2.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Nagy Sándor: 17 órakor megállapította, hogy a küldöttgyűlés határozatképtelen. Az alapszabály értelmében negyed órás várakozási időt rendelt el.

Nagy Sándor: Negyed 6 órakor megállapította, hogy továbbra is a küldöttek kevesebb mint fele jelent meg, de a küldöttgyűlés az alapszabály értelmében határozatképes azzal a megszorítással, hogy új napirendi pont nem vehető tárgysorozatba.

Levezető elnöknek Nagy Sándort, a jegyzőkönyv vezetésére Fellegvári Krisztinát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Czollner László és Tóthné Porcz Cecilia küldötteket javasolta.

Más javaslat nem lévén, a küldöttgyűlés levezető elnöknek Nagy Sándort, jegyzőkönyvvezetőnek Fellegvári Krisztinát és jegyzőkönyv hitelesítőknek Czollner László és Tóthné Porcz Cecilia küldötteket egyhangúlag megválasztotta.

Nagy Sándor ismertette a küldöttek a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1.   Tájékoztató tagfelvételről
2.   Beszámoló a 2008. évi szakmai munkáról
3.   Beszámoló a 2008. évi gazdálkodásról, számviteli beszámoló elfogadása
4.   2008. évi közhasznúsági beszámoló
5.   2009. munkaterv ismertetése
6.   2009. évi költségvetés
7.   Egyebek

A küldöttek a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont

Nagy Sándor: Örömmel jelenti be, hogy a tagszervezés eredménnyel járt. Belépett a szövetségbe a Majoroki Kör Közhasznú Egyesület, és a Moson Megyei Nők Egyesülete. Az alapszabály szerint a tagfelvételt a szövetség elnöksége hagyta jóvá, a küldöttgyűlés részére csak tájékoztatási kötelezettség áll fenn.

A küldöttgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

2. napirendi pont

Nagy Sándor: 2008 elsősorban az erőgyűjtés éve volt annak érdekében, hogy a szervezet nagyobb feladatokat is meg tudjon valósítani. Ennek eredményei már láthatók, s erről a 2009. évi munkaterv tárgyalása során kívánok szólni. A szövetség több civil rendezvény gazdája volt, amely a társadalmi elismertség megerősítését szolgálta. Így 2008. április 28-án civil konzultációra került sor a Flesch Károly Kulturális Központban, és 2008. december 10-én civil egyeztetésre került sor a helyi vidékfejlesztési irodában. 2008. október 11-én a Civil Szövetség részt vett a IX. Mosonmagyaróvári Civil Nap rendezvényein, ahol bemutatkozott. Elmondható, hogy oldódtak azok a félreértések, hogy a Civil Szövetségbe való belépés érinti a tagszervezet önállóságát. 2008-ban a Civil Szövetség gyümölcsöző együttműködést alakított ki a Társadalmi Egyesülések Győr-Moson-Sopron megyei Szövetségével és a Győri Civil Szövetséggel.

A szövetség megkezdte civil szolgáltató tevékenységét a Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti székhelyén. Az alábbi témakörökben nyújtottunk szolgáltatásokat.

1. könyvelési tanácsadás
2. pályázatfigyelés és tanácsadás
3. NCA ügyek, információk
4. partnerkeresés, együttműködés
5. közös programszervezés
6. adománygyűjtés tagszervezetek részére
7. irodai szolgáltatások
8. híradás a Civil Szemle segítségével

2008-ban a Civil Szövetség már pályázhatott az NCA-hoz. Működési támogatásra mintegy 250 ezer forintot, a civil szolgáltató iroda működtetésére pedig 2.280.000 Ft-ot nyertünk. Ezt egészítette ki az önkormányzattól nyert 20 ezer forintos támogatás az éves munkaterv megvalósítására.

1/2009. (03.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2008. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

3. napirendi pont

Nagy Sándor: 2008-ban a Civil Szövetség eredményesen gazdálkodott. December 31-én a házipénztárban 76.155 Ft volt, a banki folyószámlán pedig 345.896 Ft. Ezt egészítette ki 1,5 millió forint lekötött betét. A számviteli beszámoló szerint a Civil Szövetség összes közhasznú bevétele 4.447.000 Ft volt. Az összes közhasznú tevékenység ráfordításai 2.613.000 Ft volt. Vállalkozási tevékenységből a szövetségnek bevétele és kiadása nem volt. A tárgyévi eredmény 1.833.000 Ft volt. Az eredmény abból adódik, hogy az NCA-tól elnyert programtámogatás felhasználásának nagy része 2009-ben válik esedékessé. A Civil Szövetségnek 400.000 Ft-os tagi kölcsön tartozása volt a kulturális egyesület felé. Ebből a szövetség 150.000 Ft-ot visszafizetett. Az így fennálló tartozás tehát 250.000 Ft-ra csökkent.

2/2009. (03.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

4. napirendi pont

Nagy Sándor: A Civil Szövetség közhasznú szervezet, ebből adódóan tevékenységéről minden évben közhasznúsági jelentést kell tennie. A 2008. évi közhasznúsági jelentés formai és tartalmi szempontból a törvényi kötelezettségeknek megfelel. Kéri a közhasznúsági jelentés elfogadását.

3/2009. (03.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2008. évi közhasznúsági beszámolóját elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

5. napirendi pont

Nagy Sándor: Mint már említettem, a 2008-as év a 2009-es év megalapozása volt, melynek első eredményei már 2009 elején jelentkeztek. Az önkormányzattal való együttműködés keretében 2009. január 16-án megalakult a Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztal, az önkormányzat és a mosonmagyaróvári civil szféra informális érdekegyeztető fóruma. A számítottnál nagyobb volt az érdeklődés, az alakuló ülésen mintegy 40 szervezet képviseltette magát. Az önkormányzatot dr. Nagy István alpolgármester és dr. Németh Andrea aljegyző képviselte.

A Civil Szövetség felvetésére az önkormányzat lehetővé tette, hogy a különböző önkormányzati pályázati alapokon a beérkezett pályázatokat civil szakértők véleményezzék, és támogatásukról javaslatot tegyenek a döntéshozó bizottságnak, valamint az önkormányzatnak. A Civil Kerekasztal február 20-i ülésén a civil szakértőket megválasztottuk. Eszerint a Közművelődési Alapra beérkező pályázatokat 5 civil szakértő, a Sport Alapra beérkező pályázatokat 4 civil szakértő, az Egészségügyi Alapra beérkező pályázatokat 3 civil szakértő véleményezi. A civil szakértők munkájukat áprilisban végzik el, s a tervek szerint tapasztalataikról a májusban esedékes Civil Kerekasztalbeli ülésen számolnak be.

Előkészítés alatt áll egy együttműködési megállapodás a város önkormányzata és a Civil Szövetség között. A megállapodás tartalmazza a Civil Kerekasztal működtetésének fontosabb tartalmi elemeit, valamint lehetővé teszi, hogy a Civil Szövetség elnöke az önkormányzat Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsága valamint a Flesch Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésein, tanácskozási, javaslattételi joggal részt vehessen.

Most van az ez évi pályázatkészítési időszak. A szövetség természetesen idén is pályázik az NCA működési támogatására, valamint indul az NCA három programfinanszírozási pályázatán. NCA támogatásból kívánjuk tovább működtetni a civil szolgáltató irodát, egy tanulmányutat kívánunk szervezni Zala megyébe, és el szeretnénk készíttetni a Civil Szövetség önálló honlapján. Ezen túlmenően a Civil Szövetség pályázatot nyújtott be a Miniszterelnöki Hivatal által meghirdetett Netre Kész című programra. Ha sikerül elnyerni a pályázati támogatást, a szövetség székhelyén e-magyarország pontot kívánunk működtetni, képzéseket kívánunk folytatni a digitális írástudatlanság oldására, valamint e-tanácsadókat kívánunk kiképezni (3 fő). A pályázatot befogadták, eredményhirdetés május-június körül várható.

A szövetség idén is pályázni kíván Mosonmagyaróvár Önkormányzatához. Ebből a forrásból csak kisösszegű támogatásra számíthatunk.

Kéri a megjelent Civil Szövetség tagszervezeti küldötteket, hogy éljenek a Civil Szövetség nyújtotta szolgáltatásokkal, ha úgy ítélik meg, keressék a Civil Szövetséget.

Bognár Árpád: Érdemes-e európai uniós pályázaton részt venni?

Nagy Sándor: Meg lehet próbálni, de nem ajánlja. Nagyon sok buktatót tartalmaz az európai uniós pályázatírás és lebonyolítás.

Faddi Horváth Pál: Az önkormányzat esetét példaként felhozva igazolja Nagy Sándor állítását. Ekkor reagál a Flesch Nonprofit Kft. működésére. Tudomásul kell venni, hogy a Flesch Nonprofit Kft-nek pénzügyileg önállóan kell működnie, mert a várostól kiegészítő támogatásra nem számíthat. Ennek érdekében alakította ki a kft. a terembérleti díj rendszert, mely civil szervezetek terembérleti használatát illetően kedvezményeket tartalmaz.

4/2009. (03.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2009. évi munkatervét elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

6. napirendi pont

Nagy Sándor: A Civil Szövetség működésének alapjait pályázati források biztosítják, saját és vállalkozási tevékenység bevételre nem számíthat. Mivel ma még nem tudni, mely pályázatokon szerepel eredményesen a szövetség, a költségvetés alapjai is bizonytalanok. Az azonban megnyugtató, hogy a szövetség működésének alapjait tagszervezete, a kulturális egyesület mindenképpen biztosítja.

Itt jelenti be, hogy március 1-vel szövetségi ügyintézői státusban Tóth Zoltánné a szövetség alkalmazottja. Alkalmazásának pénzügyi forrását teljes egészében a Munkaügyi Központ TÁMOP pályázata biztosítja. Az alkalmazáshoz szükséges különféle szerződéseket még nem kötötte meg.

A kulturális egyesület felé fennálló 250.000 Ft tagi kölcsönből az idén a szövetség 100-150 ezer forintot kíván visszafizetni. A visszafizetés alapját a szövetség részére biztosított adomány jelenti.

5/2009. (03.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2009. évi költségvetését elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

7. napirendi pont

Nagy Sándor: Tájékoztatja a küldötteket, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram régiós elektori ülése személyét a Nyugat-Dunántúli Regionális Kollégium tagjává választotta. Ez a bizalom lehetővé teszi, hogy Nagy Sándor hatékonyan képviselje az NCA-ban a Civil Szövetség tagszervezeteit, általában a mosonmagyaróvári és kistérségi civil szervezetek érdekeit.

Más megtárgyalandó téma hiányában Nagy Sándor a küldöttgyűlést bezárta.

K.m.f.t.

Fellegvári Krisztina
jegyzőkönyv vezető
Nagy Sándor
elnök
 
Czollner László
jegyzőkönyv hitelesítő
Tóthné Porcz Cecília
jegyzőkönyv hitelesítő
 

 

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fogyasztóvédelmi iroda

A mosonmagyaróvári polgárokat tájékoztatjuk fogyasztói jogaikról. Panaszügyintézés keretében a fogyasztói panaszokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez továbbítjuk.

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
Nyitva tartás: munkanapokon 8-14 óráig

Előzetes bejelentkezés:
Tel.: 217-388, v. email: tothne@movarkultura.hu

Szolgáltatásaink

Könyvelési tanácsadás
Pályázatfigyelés
Pályázati tanácsadás
NEA ügyek, információk
Partnerkeresés, együttműködés
Közös programszervezés
Adománygyűjtés tagszervezetek részére
Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás, stb.)
Híradás (Civil Szemle)