Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
A HARMADIK ERŐ
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

Jegyzőkönyv

Készült: 2007. március 29-én a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűléséről

Helye: Corvina Étterem különterme (Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 2.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Nagy Sándor 17,45-kor köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a küldöttgyűlés határozatképes. Levezető elnöknek Nagy Sándort, a jegyzőkönyv vezetésére Tóth Zoltánnét, a jegyzőkönyv hitelesítésére Pintér Éva és Czollner László küldötteket javasolja.

Más javaslat nem révén a küldöttgyűlés levezető elnöknek Nagy Sándort, jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Zoltánnét és jegyzőkönyv hitelesítőknek Pintér Éva és Czollner László küldötteket egyhangúlag megválasztotta.

Nagy Sándor ismertette a tagsággal a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1.   Beszámoló a 2006. évi szakmai munkáról
2.   Beszámoló a 2006. évi gazdálkodásról, mérleg elfogadása
3.   2006. évi közhasznúsági beszámoló
4.   2007. munkaterv ismertetése
5.   2007. évi költségvetés
6.   Egyebek

Más napirendi pont javaslat nincs, a küldöttek a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

 

1. napirendi pont

Nagy Sándor: 2006-ban a szövetség elsősorban az önkormányzati választásokra koncentrált. Mind a 14 választókerületben sikerült jelöltet találni, valamint listát is állítottunk.

A MOCISZ képviselőjelöltjei:

1 sz. választókörzet: Lőrincz Nándor, Mosonmagyaróvár, Béke u. 35.
2. sz. választókörzet: Gál Ákos, Mosonmagyaróvár, Kert u. 3.
3 sz. választókörzet: Csendes Ibolya, Mosonmagyaróvár, Terv u. 68.
4. sz. választókörzet: Dr. Várhidi Hajna, Mosonmagyaróvár, Jókai u. 1.
5 sz. választókörzet: Ormándi Csabáné, Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 10.
6. sz. választókörzet: Weisz Jánosné, Mosonmagyaróvár, Liszt F. u. 41.
7. sz. választókörzet: Szalai Mária, Mosonmagyaróvár, Marx K. u. 54.
8. sz. választókörzet: Németh Miklós, Mosonmagyaróvár, Móra F. u. 13.
9. sz. választókörzet: Laczkó János, Mosonmagyaróvár, Flesch K. u. 4.
10. sz. választókörzet: Pintér Éva, Mosonmagyaróvár, Fatelep u. 5.
11. sz. választókörzet: Ispánki Csaba József, Mosonmagyaróvár, Széchenyi u. 14.
12. sz. választókörzet: Nagy Sándor, Mosonmagyaróvár, Szent István király út 72.
13. sz. választókörzet: Takáts Gyula, Mosonmagyaróvár, Munkácsy M. u. 3.
14. sz. választókörzet: Soós István, Mosonmagyaróvár, Ostermayer u. 55.

Az elnökség a 2006. évi önkormányzati képviselői választásra az alábbi kompenzációs listát hagyta jóvá:

1. Nagy Sándor
2. Csendes Ibolya
3. Weisz Jánosné
4. Takáts Gyula
5. Lőrincz Nándor

A MOCISZ elkészítette önkormányzati választási programját. A választások előtt kísérletet tettünk arra, hogy megvalósuljon a civil együttműködés. Tárgyaltunk a Civil Fórum Mosonmagyaróvárért Egyesülettel, valamint az Összefogás Mosonmagyaróvárért Egyesülettel. A tárgyalások során kiderült, hogy a Civil Fórum felkészületlen az önkormányzati választásokat illetően, ugyanakkor a MOCISZ számára elfogadhatatlan feltételeket támasztott az együttműködésért cserébe. A tárgyalások végül megszakadtak és szervezetünk önállóan indult a választásokon. Tudtuk, hogy a MOCISZ városbeli ismertsége nagyon alacsony, valamint nem áll rendelkezésre a választási kampány lefolytatásához szükséges anyagi erő sem. Ennek fényében terveztük meg választási kampányunkat, melyet sikerült megvalósítani. A jelöltek bemutatását szolgálta a DUO Városi Televízióban adásra került mintegy 10 választási műsor, valamint a Mosonvármegyében, a Szuperinfoban és a Civil Szemlében elhelyezett hirdetés. Képviselőjelöltjeink a személyes találkozást a választópolgárokkal nem igényelték, helyette szórólapoztunk, és amelyik jelölt tudta vállalni, közvetlenül kereste meg a választópolgárokat. Az önkormányzati választáson a MOCISZ sikertelen maradt, képviselőjelöltet nem juttatott be az önkormányzatba. Összesen a szervezet közel 400 szavazatot kapott. A választási szereplést a képviselőjelöltekkel kiértékeltük, ennek során megköszöntem, hogy elfogadták a MOCISZ-jelöltséget. A szövetség elnöksége az önkormányzati választási folyamatot folyamatosan figyelemmel kísérte, összesen 5 elnökségi ülést tartott. A MOCISZ 2006-ban szorosan együttműködött tagszervezetével, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesülettel. A szövetség tavaly más önálló tevékenységet nem végzett.

1/2007. (03.29.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2006. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

2. napirendi pont

Nagy Sándor: 2006. évben a szövetség egy bevétellel rendelkezett, a kulturális egyesület által a választási kampányra biztosított 400.000,- Ft tagi kölcsönnel. Ebből a pénzből a választási kampányra mintegy 350.000,- Ft-ot használtunk fel, 2006. december 31-én a szövetség 50.000,- Ft forrással rendelkezett. Megállapítottam, hogy a tagszervezetek 2006-ban tagdíjat nem fizettek. Ennek beszedése 2007. évben pótlólagosan megtörténik. A tagi kölcsönt a szövetségnek szerződés alapján 2010-ig kell visszafizetnie a kulturális egyesületnek. A szövetség 2008-tól már jogosult lesz az NCA működési támogatására, s keresni kell más források igénybe vételét is.

Pintér Éva: A Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület akkor fizetne tagdíjat, ha a szövetség észlelhetően segítené az egyesület munkáját.

Nagy Sándor: Pintér Éva felvetésére a 2007. évi tervek tárgyalása során reagálok.

2/2007. (03.29.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2006. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

3. napirendi pont

Nagy Sándor: A szövetség közhasznú szervezetként elkészítette 2006. évi közhasznúsági beszámolóját, melyet kérek elfogadni.

Pintér Éva: A Felügyelő Bizottság áttekintette a MOCISZ 2006. évi szakmai munkáját és gazdálkodását, melyet hűen tartalmaz a közhasznúsági jelentés. A küldötteknek a jelentés elfogadását ajánlja.

3/2007. (03.29.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2006. évi közhasznúsági beszámolóját elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

4. napirendi pont

Nagy Sándor: 2006-ban a szövetség életében lezárult egy szakasz. 2007-ben a szövetségnek a civil érdekképviselet, a mosonmagyaróvári civil társadalom segítése felé kell fordulnia. 2005. után ismét kísérletet kell tenni arra, hogy a szövetség társadalmi bázisát bővítse, újabb tagszervezeteket tudjon tagjai között. Ez év februárjában civil tanácskozás volt Mosonmagyaróváron, ahol Palkovits Gusztáv az együttműködés hiányát panaszolta fel, és ezért név szerint engem tett felelőssé. Ekkor felhívtam figyelmét a MOCISZ-ra, és emlékeztettem, hogy a szövetség a kifogásolt célokat kívánja felvállalni. Ugyanakkor úgy látom, hogy szerves módon csak úgy bővíthető a taglétszám, ha a tagszervezetek valós előnyöket látnak a szövetsége történő belépéstől. Ennek jelenlegi hiányát érzékelte Pintér Évától az előzőekben. A szövetség székhelyén olyan civil szolgáltatásokat kell bevezetni, amelyek a tagszervezetek részére egyértelműen előnyösek. A következő szolgáltatásokra gondoltam: információk nyújtása a tagszervezetek életéről és programjairól a Civil Szemle havilapban, valamint a DUO Városi Televízióban; civil információk biztosítása az e-mail címmel rendelkező tagszervezetek részére; pályázati tanácsadás és az NCA működési pályázat elkészítésében való segítés; önköltséges meghívó és plakátkészítés; könyvelési és adótanácsadás; pályázati szaklapok rendelkezésre bocsátása. Ezen, a szakmai munkát segítő szolgáltatásokon túl fontos lenne, ha megvalósulna a tagszervezetek közötti közvetlen együttműködés, a közös programszervezés, netalán közös pályázás. Tapasztalatom szerint ma már a pályáztatók előnyben részesítik az együttműködésben megvalósuló programokat. Az előbb felvázolt lehetőségek a szövetség székhelyén nagyrészt adottak, minden tagszervezetnek magának kell eldöntenie, hogy élni kíván-e vele. Azt senki ne várja el, hogy a szövetség elnöke, Nagy Sándor a segítségnyújtást illetően a tagszervezetek elé menjen. Erre sem ideje, sem lehetősége nincs. Nyomatékosan felhívja Pintér Éva figyelmét, hogy a 2007. évi NCA működési támogatási pályázat ügyében időben keresse meg annak érdekében, hogy a pályázat szakszerű legyen. Ehhez segítségét felajánlja.

Tóthné Porcz Cecília: Az eddigieknél szeretne jobban részt venni a szövetség munkájában.

Nagy Sándor: Ennek lehetőségét keresi. Azzal is számot kell vetni, hogy a szövetség alelnöke, Faddi Horváth Pál családi körülményei és közéleti szerepvállalásának változása folytán a jövőben kevésbé tud a szövetség rendelkezésére állni.

4/2007. (03.29.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2007. évi munkatervét elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

5. napirendi pont

Nagy Sándor: 2007-ben gazdasági szempontból csendes év következetik a szövetség életében, jelenleg a folyó évi és elmaradt tagdíjbevétellel számol. A kiadás minimális lesz, a szövetség ügyvitelét a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület végzi. 2007-ben tagi kölcsön visszafizetéssel nem számol.

5/2007. (03.29.) számú küldöttgyűlési határozat

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség küldöttgyűlése a szervezet 2007. évi költségvetését elfogadja.

Szavazatarány: egyhangú döntés

 

6. napirendi pont

Nagy Sándor: tájékoztatott, hogy a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség által 2005. év végén kezdeményezett könyvgyűjtés eredményes volt. Mintegy 1.500 db könyv gyűlt össze. Erdélybe való kiszállítása 2007. április végén megtörténik. Két fogadóhelyet sikerült találni: a Brassó melletti Csernátfalut és Sepsiszentgyörgyöt. A könyveket a Huszár Gál Városi Könyvtár dolgozói válogatták át.

 

Nagy Sándor: más megtárgyalandó téma hiányában a küldöttgyűlést bezárta.

K.m.f.t.

 

Tóth Zoltánné
jegyzőkönyvvezető
Pintér Éva
jegyzőkönyv hitelesítő
Czollner László
jegyzőkönyv hitelesítő
 

 

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Dátum : 2021. május 20., csütörtök
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fogyasztóvédelmi iroda

A mosonmagyaróvári polgárokat tájékoztatjuk fogyasztói jogaikról. Panaszügyintézés keretében a fogyasztói panaszokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez továbbítjuk.

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
Nyitva tartás: munkanapokon 8-14 óráig

Előzetes bejelentkezés:
Tel.: 217-388, v. email: tothne@movarkultura.hu

Szolgáltatásaink

Könyvelési tanácsadás
Pályázatfigyelés
Pályázati tanácsadás
NEA ügyek, információk
Partnerkeresés, együttműködés
Közös programszervezés
Adománygyűjtés tagszervezetek részére
Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás, stb.)
Híradás (Civil Szemle)